Monumentenadvies – ErfgoedWerk

Heeft u als (aspirant) eigenaar van een monument vragen over verbouw, restauratie, onderhoud of herbestemming van uw pand? Wilt u weten welke financieringsmogelijkheden er zijn? Misschien weet u niet waar u moet beginnen en heeft u hulp nodig.

Een aantal vragen op een rij:

 • Welke onderdelen van het monument hebben historische waarde en moeten ongewijzigd blijven en wat mag wel aangepast worden?
 • Welke financieringsmogelijkheden of subsidies zijn beschikbaar?
 • Wanneer is een omgevingsvergunning of monumentenvergunning nodig en hoe vraag je die aan?
 • Mag het monument een andere bestemming krijgen en wat voor procedures zijn er nodig voor een bestemmingswijziging?
 • Uw rijksmonument is gelegen in het ‘aardbevingsgebied’ en zal versterkt gaan worden; welke ‘koppelkansen’ liggen er voor u?
 • Hoe gaat het verder nu er een versterkingsplan ligt?

Monumentenconsult

Herkent u bovenstaande vragen? Wij kunnen u adviseren over restauratie- en verbouwmogelijkheden,  financieringsmogelijkheden en procedures. 

Bureau Siemer kan alle werkzaamheden die voor, tijdens en na een restauratie, onderhoud of herbestemming aan de orde komen voor u regelen. Wij kunnen optreden als projectmanager, adviseur en zijn de schakel tussen alle betrokken partijen. Wij hebben een netwerk opgebouwd in de erfgoedsector en zijn op de hoogte van de laatste actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving.

Middels het samenwerkingsverband ErfGoedWerk kunnen externe erfgoeddeskundigen worden aangestuurd. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van restauratie, verbouw en herbestemming zijn wij u graag van dienst.

Neemt u voor vragen of het maken van een afspraak contact op (0592-312414).

info@bureau-siemer.nl

 ErfGoedWerk – Samen sterk

Astrid Siemer (Interieurarchitect, restauratiedeskundige) en Janet Bosma (Architectuurhistoricus) zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Door hun expertise en ervaring samen te voegen zijn ze in staat op het gebied van het culturele erfgoed diverse onderzoeken te verrichten en een deskundig advies uit te brengen. Waar nodig worden andere erfgoeddeskundigen ingeschakeld.  Dit samenwerkingsverband heeft sinds kort een nieuwe naam: Erfgoedwerk.

Download hier de flyer!  Flyer ErfGoedWerk

ErfGoedWerk is een samenwerkingsverband tussen erfgoeddeskundigen. Sterk in ontwerp, advies en onderzoek op het gebied van het gebouwde erfgoed. Monumentale en cultuurhistorische waarden zijn uitgangspunt voor een object- en gebiedsgerichte benadering.

Hoe houden we het gebouwde erfgoed toekomstbestendig?

 • Wat is de bouwkundige staat van een gebouw en wat zijn de cascoherstelkosten?
 • Wat is de bouwhistorische en cultuurhistorische waarde en welke onderdelen moeten behouden blijven?
 • Wat mag gewijzigd worden aan een monument en wanneer moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd?
 • Hoe zijn duurzaamheid en wooncomfort te verbeteren (omlaag brengen energiekosten)?
 • Wat zijn subsidie- en financieringsmogelijkheden?
 • Is herbestemming haalbaar (nieuwe functies, kosten- en exploitatieraming)?

ErfGoedWerk biedt oplossingen:

 • (Restauratie-) onderhoudsplan, technisch advies en kostenbegroting
 • Bouwhistorisch onderzoek (monumentale- en cultuurhistorische waardestelling)
 • Verbouwplan; ontwerp, advies en begeleiding (interieur en exterieur)
 • Aanvraag onderhoudssubsidie (BRIM), advies financieringsmogelijkheden (laagrentende lening, fiscaal voordeel)
 • Gebiedsgerichte inventarisaties en analyses (onderzoek naar gebruiksgeschiedenis en samenhang tussen gebouw en omgeving)
 • Erfinrichtingsplan en ruimtelijke onderbouwing (‘ruimte voor ruimte’ regeling)
 • Haalbaarheidsonderzoek herbestemming (zie onder)

Wanneer en waarvoor een haalbaarheidsonderzoek

U bent eigenaar van een monumentaal pand en wilt antwoord krijgen op de volgende vraag. Wat zijn ten aanzien van herbestemming van het pand binnen de geldende kaders haalbare functies en wat zijn de financiële consequenties daarvan? Met het antwoord op deze vraag krijgt u inzicht in de exploitatiemogelijkheden van het gebouw. U kunt hiermee ook de marktwaarde van een pand bepalen bij een eventuele verkoop. Het onderzoek geeft een potentiële koper veel extra informatie over de mogelijkheden van herbestemming en de bijbehorende exploitatiekosten.

Haalbaarheidsonderzoek nader gedefinieerd

Een haalbaarheidsonderzoek herbestemming wordt in de volgende onderdelen uitgewerkt:

Kaderstudie

 • Een bouwhistorische- en cultuurhistorische verkenning.
 • Archeologische verkenning.
 • Bouwtechnische opname en raming bouwkosten voor casco-herstel.
 • Locatieonderzoek.

Ontwikkelingsstudie

 • Marktverkenning.
 • Programmatische verkenning; vaststellen varianten ten aanzien van bestemming.
 • Opstellen vlekkenplannen op basis van de varianten.
 • Kostenramingen op basis van de vlekkenplannen.
 • Exploitatieramingen en vaststellen onrendabele top.
 • Risicoanalyse.
 • Conclusie en aanbevelingen voor herbestemming van het gebouw.

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

In de periode van 1 oktober t/m 30 november bestaat de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek herbestemming. Voor beschermde rijksmonumenten, beschermde provinciale en beschermde gemeentelijke monumenten en voor niet-beschermde monumenten kan op grond van deze regeling subsidie worden verstrekt. De regeling is niet bedoeld voor monumenten die in oorsprong geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd voor bewoning. Het gaat hier ook om monumenten met in oorsprong gemengde functies en monumenten die oorspronkelijk een andere functie dan bewoning hadden, maar die thans voor meer dan de helft (in m²) voor bewoning in gebruik zijn. …Het bedrag aan subsidiabele kosten voor een onderzoek waarover subsidie kan worden verstrekt, is ten minste € 10.000,- en ten hoogste € 25.000,- per aanvraag. Bij de subsidieverlening wordt altijd een subsidiepercentage van 70 gehanteerd. Als de subsidiabele kosten lager dan € 10.000,- zijn, zal geen subsidie kunnen worden verleend. Maximaal kan € 17.500,- subsidie worden verstrekt. (Uit ‘Toelichting aanvraagformulier stimulering herbestemming monumenten’. Volledige tekst: www.cultureelerfgoed.nl).

Subsidieaanvraag

Ons bureau kan een offerte opstellen voor een haalbaarheidsonderzoek, waarmee u genoemde subsidie kunt aanvragen.

Restauratie

Met de aankoop van een oud pand heeft u ook een stuk historie aangekocht. Het bestaande is een gegeven. In de loop der tijd aangebrachte wijzigingen zijn soms waardevol omdat de historie er aan af te lezen is. “Terugrestaureren” is niet altijd een goede keuze. Bij elk project moet zorgvuldig afgewogen worden welke bestaande gegevens gehandhaafd blijven en waar gerestaureerd dient te worden. Littekens aan een gebouw door veranderingen of beschadigingen in het verleden hebben hun charme en hoeven lang niet altijd weggewerkt te worden. Natuurlijk staat de kwaliteit van de constructie voorop en wordt deze op vakkundige wijze waar nodig hersteld. Er wordt eerst een restauratieverkenning opgesteld waarin de bestaande bouwkundige staat nauwkeurig wordt omschreven en wordt aangegeven wat er aan hersteld dient te worden. Bij dit rapport kan een begroting worden gemaakt waarmee u inzicht krijgt in de kosten van de restauratie/renovatie van uw pand. Als er geen goede tekening is van de bestaande situatie, wordt het pand ingemeten en uitgetekend. Vervolgens kan er een verbouwplan worden opgesteld. Bij het maken van een ontwerp voor een monument is het historische gegeven uitgangspunt. Authentieke elementen worden zo min mogelijk aangetast en waar nodig gerestaureerd. Heeft uw pand de status van rijks- of provinciaal monument, dan zal er naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd (samengevat in een omgevingsvergunningaanvraag). Het voordeel van het bezit van een rijks- of provinciaal monument is dat de restauratie- en onderhoudskosten meestal fiscaal aftrekbaar zijn. Bovendien biedt het Nationaal Restauratiefonds de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een laagrentende lening in de vorm van een Restauratiefondshypotheek. Bezoek voor voorwaarden en informatie de website: www.restauratiefonds.nl.

Instandhouding

Uiteraard draait het bij een monument uiteindelijk om behoud. Het onderhoud aan een pand is van levensbelang. Om de onderhoudswerkzaamheden in beeld te brengen kan een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld.

SIM-subsidie

Om in aanmerking te komen voor SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten), moet uw Rijksmonument vallen onder één van de onderstaande categorieën:

 • Woonhuizen en boerderijen zonder agrarische functie voor zover die eigendom zijn van een decentraal overheidslichaam of een aangewezen organisatie voor monumentenbehoud.
 • Kerkgebouwen.
 • Kastelen, buitenplaatsen en landhuizen.
 • Molens en gemalen.
 • Overige beschermde monumenten.

Afhankelijk van de categorie gelden verschillende subsidiepercentages. De subsidie wordt verstrekt over de subsidiabel te stellen restauratiekosten. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie dient u een 6-jaren onderhoudsplan in te dienen. Wij kunnen dat voor u opstellen en de subsidieaanvraag indienen. De begeleiding van het werk kunnen wij ook voor u verzorgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.cultureelerfgoed.nl en www.monumenten.nl.

Maak een afspraak